Algemene voorwaarden Happy Activities

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die door, vanwege de Overeenkomst tussen Happy Activities en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Happy Activities.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internet-site "https://happyhockey.nl " van Happy Activities.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Happy Activities aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussen Happy Activities en Opdrachtgever ter zake van een of meer door Happy Activities ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Reissom": de totale som van de door Happy Activities - ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Happy Activities gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Happy Activities uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Happy Activities daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Happy Activities zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier aan Happy Activities heeft geretourneerd.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.


4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging van Happy Activities.

4.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.

4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt Happy Activities zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.


5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Happy Activities ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Ook dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Happy Activities nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Happy Activities in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Happy Activities van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 De deelnemer stemt toe dat foto's en video's gemaakt tijdens het hockeykamp door de staff van Happy Activities met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk hierbij aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, internetsite enz. Daarnaast zullen na ieder kamp deze (door staff gemaakte) kampfoto's op sociale media (zoals Facebook, Flickr en Instagram) worden gepost.

5.4 Na deelname aan een kamp, wordt u automatisch opgenomen in het mailingbestand van Happy Activities.


6. Aansprakelijkheid van Happy Activities

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Happy Activities aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Happy Activities - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Happy Activities, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Happy Activities aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Happy Activities bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

6.3 Happy Activities aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door Happy Activities zelf of behoudens opzet of grove schuld van Happy Activities - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal Happy Activities de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

6.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Happy Activities beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6.5 Happy Activities aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten van letsel op van welke vorm dan ook. Deelnemer dient zelf verzekerd te zijn hiervoor en deelname is geheel op eigen risico.


7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Happy Activities en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Happy Activities vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten door, vanwege de Overeenkomst.


8. Overmacht/Wijziging/Annulering Happy Activities

8.1 Indien Happy Activities door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Happy Activities gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een reis. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per kamp.


9. Annulering

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de annuleringsemail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

9.2 Bij annulering van de Overeenkomst van een Overnachtingskamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:- tot 8 weken voor aanvang 15% van de gehele Reissom; - vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; - vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; - vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van aanvang van de reis 75% van de gehele Reissom; - op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht.

9.3 Bij annulering van de Overeenkomst van een Dagkamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: - tot 14 dagen na inschrijven 0% van de gehele Reissom; - tot 30 dagen voor aanvang van de reis 15% van de gehele Reissom; - vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de reis 35% van de gehele Reissom; - vanaf 14 dagen tot 1 dag voor aanvang van de reis 50% van de gehele Reissom; - op de dag van aanvang van de reis of later wordt de totale Reissom in rekening gebracht.

9.4 Ingeval van annulering is Deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.


10. Wijzigingen door de Opdrachtgever/Deelnemer

10.1 De Opdrachtgever/Deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis, airport pick-up en reis- ongevallenverzekering in zijn reservering te laten aanbrengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.


11. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een reis nog drie dagen door Happy Activities bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Happy Activities gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan het Leger des Heils.


12. Verzekering

12.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht voor Deelnemer een reis- ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van de reis.


13.Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.


14. Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft. Het indienen van een klacht gaat als volgt.


Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een persoon, gericht aan het management van Happy Activities, waarin deze zijn of haar beklag doet over een gebeurtenis tijdens de uitvoering van een hockeykamp of -clinic.


Artikel 2 Registratie
Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden via info@happyhockey.nl. Elke klacht moet de volgende informatie te bevatten:

datum dat de klacht binnenkomt;

naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;

naam van de deelnemer;

naam, locatie en data van het evenement;

type en omschrijving van de klacht.


Artikel 3 Afwikkeling
De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt Happy Activities binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen een antwoord tegemoet kan worden gezien.